1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
محصولات

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب
  تصفیه فاضلاب بهداشتی

 

در هر شاخه از علوم به منظور بیان مفاهیم از اصطلاحات خاصی که معمولاً مخفف کلمات انگلیسی هستند استفاده می شود. در زمینه تصفیه فاضلاب نیز چنین اصطلاحات رایج می باشد که آشنایی با مفاهیم آنها ، مدیران را در امر تصمیم گیری بخصوص هنگام استفاده از مهندسین مشاور و طراح یاری خواهد نمود. بر این اساس در این قسمت سعی شد تا اصطلاحات رایج در زمینه تصفیه فاضلاب که بیشترین کاربرد را دارند به طور ساده بیان شوند.

 BOD

BOD مخفف Biochemical Oxygen demand یا اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی است و اشاره بر میزان اکسیژنی دارد که باید در اختیار باکتری های هوازی قرار بگیرد تا آنها بتوانند مواد آلی موجود در فاضلاب را که قابل تجزیه بیولوژیکی هستند تجزیه و تثبیت نمایند. بنابر این BOD یک آلوده کننده نیست بلکه بیانگر میزان و شدت آلودگی بوده و هر قدر مقدار این عدد بالاتر باشد نشانگر آن است که فاضلاب دارای مواد آلی بیشتر بوده و در نتیجه تصفیه آن مشکلتر است. مقدار BODبر حسب میلی رم در لیتر بیان می شود، که میلی گرم اکسیژنی که باید به ازای هر لیتر فاضلاب تأمین شود را بیان می دارد. بعنوان شاخص BOD فاضلاب شهری در حدود 250 میلی گرم در لیتر است.

معمولاً درعمل طراحی فرآیند تصفیه BOD5 ( بی.او.دی.پنج روزه) به کار می رود و در تعریف مقدار اکسیژنی است که باکتری ها در 5 روز اول مصرف می نمایند. این مقدار تقریباً معادل 68% BOD کل است که در آزمایشگاه تعیین می شود. معمولاً در فاضلاب صنایع غذرایی مقادیر بالایی BOD5 مشاهده می شود . بعنوان نموده BOD5 فاضلاب کارخانه های الکل سازی حدود 40000 میلی گرم در لیتر گزارش شده که این عدد نشان دهنده غلظت بالای مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی فاضلاب و نیاز به تأمین اکسیژن فراوان برای تصفیه آن است.

COD

COD مخفف  Chemical Oxygen demand یا اکسیژن مورد نیاز شیمیایی است و بر مقدار اکسیژنی اشاره می کند که به صورت شیمیایی برای اکسیداسیون مواد آلی موجود در فاضلاب مصرف می شود. برای تعیین COD ، نمونه فاضلاب را توسط یک اکسیداسیون قوی در حضور اسیدی قوی در حرارت بالا اکسید می نمایند. تفاوت BOD با COD در این است که BOD شاخصی از مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی است در حالیکه COD شاخص کل ترکیبات آلی موجود در فاضلاب است یعنی مواد آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی را نیز در بر می گیرد، از این رو معمولاً مقادیر COD بیشتر از BOD است. در فاضلاب شهری نسبت COD به BOD معمولاً عددی نزدیک به 2 است، هرقدر که این نسبت بالاتر رود نشان می دهد که فاضلاب دارای مواد پیچیده آلی است. مفهوم این امر آن است که در فرآیند تصفیه ، باید تصفیه شیمیایی مقدم بر تصفیه بیولوژیکی باشد. مقدار COD نیر بر حسب mg/l بیان می شود.

 TSS

TSS مخفف Total Suspended Soilds یا کل جامدات معلق بوده و بر میزان مواد معلق موجود در فاضلاب که معمولاً از طریق ته نشینی ثقلی قابل حذف هستند اشاره دارد.

مواد معلق فاضلاب شامل مواد معدنی مثل شن و ماسه و مواد آلی مثل ریزه های گوشت و نخود و ... میباشد. در صورتی که میزان TSS فاضلاب بالا باشد باید واحد ته نشینی را برای حذف این مواد در نظر گرفت. به عنوان یک شاخص، میزان TSS فاضلاب شهری در حدود 300 mg/l می باشد.

 TDS

TDS مخفف Total Dissolved Solids یا کل جامدات محلول بوده و برای بیان میزان مواد محلول در فاضلاب به کار می رود. واحد TDS نیز میلی گرم در لیتر می باشد.

 

 

اصطلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه

 

 

زمان ماند هیدرولیکی (Detention time)

زمان ماند هیدرولیکی بر مدت زمانی اشاره می کند که لازم است فاضلاب در هر تانک یا حوضچه بماند. این زمان برای فاضلاب شهری در حوضچه ته نشینی اولیه 2 ساعت و در حوضچه هوادهی 8-4 ساعت می باشد. هر قدر مقدار BODفاضلاب بالاتر باشد زمان ماند در حوضچه هوادهی افزایش خواهد یافت.

 

 

 زمان ماند میکروبی (c θ  )

زمان ماند میکروبی عبارت است از مدت زمانی که میکروارگانیسم ها در سیستم تصفیه حضور دارند و این حضور معمولاً از طریق برگشت لجن ته نشین شد در حوضچه ته نشینی ثانویه به حوضچه هوادهی میسر می شود. زمان ماند میکروبی در سیستم رایج لجن فعال معمولاً 6-5 روز است.

 

 

MLSS

MLSS مخفف Mixed Liquar Suspended Solids یا مواد معلق مایع مخلوط است و بر مقدار جامدات معلقدر حوضچه هوادهی بر حسب میلی گرم در لیتر اشاره می کند.

جامدات معلق در حوضچه هوادهی شامل توده میکروارگانیسم های زنده و فعال و همچنین غیر فعال ، مواد جامد معدنی و مواد آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی می باشد. MLSS شاخصی از مقدار باکتری ها در حوضچه هوادهی و یکی از ابزارهای پایش و کنترل سیستم لجن فعال است. میزان MLSS در سیستم لجن فعال رایج جهت تصفیه فاضلاب شهری معمولاً mg/l 3000-2500 است که بر حسب نوع سیستم تغییر پذیر است.

 

 

F/M

F/M  مخفف Food/Microorganisms ( نسبت غذا به میکروارگانیسم ها ) بوه و شاخصی است برای بیان نسبت غذای فراهم شده که در اختیار میکروارگانیسم ها قرار میگیرد. این نسبت باید در محدوده مناسبی باشد تا باکتری ها قادر به تثبیت مواد آلی باشند. هر قدر این نسبت از حد تعیین شده فراتر رود باکتری ها قادر به تثبیت مواد آلی اضافی نبوده و BOD5 پساب خروجی افزایش خواهد یافت. مقدار F/M در سیستم لجن فعال متداول  kg BOD/kg MISS 4/0-2/0 می باشد.

 


منبع:کیمیاب کویر